ALGEMENE VOORWAARDEN TILLI KASSA

Artikel 1. Algemeen/Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Matthijs Paas, h.o.d.n. Tilli Kassa, gevestigd en kantoorhoudende te Nijkerk (3862CR) aan de Irenestraat 13, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08163987.

2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht.

4. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder documenten.

5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

6. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij opdrachtnemer diensten van welke aard dan ook voor opdrachtgever zal verrichten, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.

6. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd.

7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Werkzaamheden
1. Opdrachtnemer ontwikkelt en produceert software, welke ook in eigen beheer wordt uitgegeven. Daarnaast verwerkt opdrachtnemer gegevens, verricht hij webhosting diensten en aanverwante activiteiten. Ook levert opdrachtnemer detailhandel artikelen middels postorder en internet, waarbij het gaat om consumentenelektronica.
De aangeboden diensten omvatten daarnaast consultancy (advies-) werkzaamheden in de breedste zin des woords, vooral gericht op softwarepakketten, hardware keuze en wifi netwerk adviezen.
Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

1. Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 14 (veertien) dagen na dagtekening geldig, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3. Indien opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

7. Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5. Opdracht, annulering en tussentijds beëindigen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een nader te bepalen periode indien het diensten betreft dan wel voor een nader te bepalen aantal artikelen indien het producten betreft.

2. Indien sprake is van een consumentenkoop, is de wettelijke bedenktijd van toepassing waarbinnen de consument 14 dagen, tegen betaling van verzendkosten, producten kan retourneren mits onbeschadigd en in de originele verpakking. Dit geldt niet indien de afnemer een bedrijf is.
Voor wat betreft diensten kan er opgezegd worden tot uiterlijk een maand voor het aflopen van de overeenkomst. Gebeurt dit niet of onjuist, wordt de overeenkomst geacht door te lopen voor eenzelfde initiële periode onder dezelfde voorwaarden. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten voor onbepaalde tijd, kan er opgezegd worden, na een minimale afname periode van zes maanden, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dan wel retournering in het kader van de bedenktijd, dient schriftelijk te geschieden dan wel per e-mail aan info@tillikassa.nl

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6. Bevestiging en aanvaarding van de opdracht/totstandkoming van de opdracht
1. Opdrachtnemer en opdrachtgever leggen hun overeenkomst digitaal (per e-mail), dan wel schriftelijk (per brief) vast, na akkoord over de toepasselijke (onderhavige) algemene voorwaarden door opdrachtgever. Minimaal vereist voor geldigheid zijn een datum en handtekening van beide partijen.

2. Opdrachtgever zal ter bevestiging van de overeenkomst die overeenkomst (per e-mail dan wel schriftelijk) ondertekenen. Opdrachtnemer zal ter bevestiging van de overeenkomst (schriftelijk of digitaal) een bevestiging sturen naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever hierop binnen een dag na ontvangst geen bezwaar/aanpassingen retourneert aan opdrachtnemer, gaat de opdrachtnemer ervan uit dat opdrachtgever akkoord is gegaan en dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.

3. De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst af te wijzen.

4. Elke kennisgeving gegeven bij of krachtens de overeengekomen overeenkomst wordt schriftelijk gegeven en wordt per post, per mail of per fax ter beschikking gesteld aan de andere partij op het adres dat vermeld staat op de bestelling.

5. Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht
1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft dan recht op betaling van de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht.

3. Wordt de overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtgever kunnen worden toegerekend, zal opdrachtnemer wel meerkosten in rekening brengen. De werkzaamheden van opdrachtgever zien op een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van een zogenaamde resultaatsverplichting ten aanzien van de werkzaamheden of het functioneren van de software, die immers (onbedoelde) fouten kan bevatten.

Artikel 9. Levering opdrachten
1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in het leveren van diensten. De software van opdrachtnemer wordt online beheerd.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
1. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.

3. Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd het verrichten van werkzaamheden uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.

Artikel 11. Betaling en incassokosten
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient te worden betaald middels een SEPA machtiging (automatische incasso), voora2. Tevens kan, indien uitdrukkelijk overeengekomen, middels een factuur worden betaald (wordt vooraf verstuurd) met een betalingstermijn van 30 dagen.

3. Wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, of wordt de incasso zonder geldige reden geannuleerd en niet binnen 7 dagen alsnog betaald, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van opdrachtnemer om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding buitenrechtelijke incassokosten.
Artikel 12. Klachtenregeling

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, gemotiveerd, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 14 dagen na afronding van de werkzaamheden aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden via het e-mail adres info@tillikassa.nl. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.

2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek in de werkzaamheden te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient opdrachtnemer het factuurbedrag te wijzigen naar rato van de klacht.

Artikel 13. Geheimhouding
1. De te verrichten werkzaamheden kunnen het verkrijgen en verwerken van grote hoeveelheden data en gegevens van opdrachtgever vereisen. Opdrachtnemer gaat hier vertrouwelijk mee om, en stelt de verkregen informatie niet ter beschikking van derden, tenzij dit voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 14. Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.

3. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft opdrachtnemer het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware sprake is van een afzonderlijke overeenkomt.

5. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te
beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de hoogte van het factuurbedrag betreffende factuurbedrag dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt
verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

3. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden, waar opdrachtnemer uitdrukkelijk toe gerechtigd is, dan wel door derden geleverde zaken.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.

5. De kassasoftware draait deels op een lokale server en deels op een online cloud server. Voor de hardware is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Ook het uitvallen door een storing of update van de software leidt in geen geval tot enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer. Er bestaat ten aanzien van dit soort situaties enkel een inspanningsverplichting zijdens opdrachtnemer zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor gerezen problemen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daar tegen verzetten.